DANH BẠ PHÁP LÝ
thu tuc TGPL
Cong bao chinh phu
Cong chung
mau van ban
Tra cuu van ban luat mien phi
Luat su Dong Nam A
Khách online: 40
Lượt khách: 1
Tìm kiếm tin tức

Sự đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội với Hội Bảo trợ tư pháp trong việc trợ giúp pháp lý miễn phí

Một trong các chính sách quan trọng và mang tính nhân đạo cao của Đảng và Nhà nước ta là dành cho tầng lớp nhân dân còn nghèo, các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, gia đình có công với cách mạng…là trợ giúp pháp luật miễn phí cho họ để họ có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu, hiểu biết về pháp luật và giúp họ (tư vấn miễn phí) tiếp cận được với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, để họ có cơ hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình khi bị tranh chấp hoặc vướng mắc nhưng không có điều kiện nhờ dịch vụ pháp lý phải trả phí.

  Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định: mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Một trong các quyền bình đẳng đó là mọi công dân Việt Nam đều được tiếp cận và nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, để họ hiểu rõ và làm tốt nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của của công dân và của bản thân họ, đồng thời, để đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. Trong quá trình đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, cơ quan nganh Bộ và HĐND, UBND các cấp theo thẩm quyền của mình, đã ban hành hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật để điều hành quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, y tế… nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Một trong các chính sách quan trọng và mang tính nhân đạo cao của Đảng và Nhà nước ta là dành cho tầng lớp nhân dân còn nghèo, các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, gia đình có công với cách mạng…là trợ giúp pháp luật miễn phí cho họ để họ có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu, hiểu biết về pháp luật và giúp họ (tư vấn miễn phí) tiếp cận được với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, để họ có cơ hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình khi bị tranh chấp hoặc vướng mắc nhưng không có điều kiện nhờ dịch vụ pháp lý phải trả phí.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách, xã hội, trong những năm qua, công tác này đã và đang được phát triển tốt. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa về chất  lượng cũng như giúp đỡ được nhiều người có nhu cầu trợ giúp pháp lý, Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam ra đời, đánh dấu một mốc lịch sử về chính sách xã hội hóa đối với công tác này, thể hiện sự không ngừng quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Để Hội Bảo trợ tư pháp sớm xây dựng được mạng lưới trong toàn quốc và đi vào hoạt động, chúng tôi nhận thức rằng không thể thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp đầy trách nhiệm và hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị, xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Chỉ có như vậy Hội mới hoàn thành được mục tiêu thực hiện tốt tư vấn pháp luật, đại diện, bào chữa miễn phí cho người nghèo, các đối tượng chính sách và nhóm yếu thế khác. Công tác phối hợp với các Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong từng bước vận động, hình thành lực lượng của Hội là rất quan trọng. Trong Hội nghị hôm nay, vì thời gian không có nhiều, tôi xin đề nghị các vị đại biểu tập trung thảo luận một số biện pháp để phối hợp với Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam và làm thế nào để Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam phối hợp với các Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội được tốt nhất. Để chúng ta huy động được nguồn lực, sự đóng góp và trí tuệ giúp đỡ tư vấn pháp luật, đại diện, bào chữa và bảo vệ quyền lợi, hòa giải,… miễn phí cho những người nghèo, các đối tượng chính sách và nhóm yếu thế khác, để họ bớt “nghèo” về pháp luật và họ được tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí. Giúp họ có cơ hội đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, của công dân khác và quyền lợi hợp pháp của mình. Chúng tôi xin sơ bộ đề xuất một số biện pháp để các đại biểu cùng thảo luận, cho ý kiến giúp chúng tôi nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh:

1. Về tổ chức: Xây dựng các Trung tâm tư vấn pháp luật miễn phí ở các địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc TW) với sự giúp đỡ, phối hợp của các Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng phương án tổ chức, nhân sự và các thủ tục để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương phê chuẩn.

2. Xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa các Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội với Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam, để thường xuyên trao đổi các thông tin về: yêu cầu trợ giúp pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể, từng đối tượng cụ thể; và từng địa bàn cụ thể để tổ chức các buổi lưu động, truyền thông, giải thích pháp luật ở địa phương, cơ sở.

3. Trao đổi các vướng mắc về mặt luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể và đối tượng cụ thể mà các đoàn thể, tổ chức nắm được do các đối tượng này là hội viên của tổ chức- đoàn thể chính trị- xã hội và do tổ chức đề nghị, giới thiệu để Hội giúp đỡ về pháp lý.

4. Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về những vướng mắc pháp luật, hoặc các thủ tục hành chính mà các đối tượng được hưởng chế độ trợ giúp pháp lý không tiếp cận được và tìm ra biện pháp khắc phục.

5. Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam cung cấp cho các Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội những địa chỉ cụ thể của từng Trung tâm tư vấn pháp luật miễn phí trong toàn bộ mạng lưới, để họ thường xuyên liên hệ và giới thiệu cho các đối tượng có nhu cầu liên hệ giúp đỡ.

6. Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam thường xuyên thông báo cho các Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội về kết quả tư vấn pháp luật (về số lượng người được trợ giúp pháp luật, kết quả, lĩnh vực pháp luật được tư vấn nhiều nhất…), hàng năm đánh giá kết quả và đề xuất các biện pháp, kế hoạch trợ giúp pháp luật cho thích hợp.

7. Phối hợp, trao đổi tình hình thực tế về các văn bản pháp luật chưa sát với thực tế, gây khó khăn trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, của công dân và những kẽ hở trong quản lý… để cùng nhau xây dựng phương án kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

8. Các Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội góp ý, xây dựng để nâng cao chất lượng chuyên môn của các Trung tâm tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách, các luật sư khi tiến hành các hoạt động trợ giúp pháp luật.

9. Phối hợp chặt chẽ để cùng nhau tìm các nguồn lực về tài chính hợp pháp tài trợ cho các Trung tâm tư vấn pháp luật miễn phí và Hội Bảo trợ tư pháp để có kinh phí hoạt động và trả thù lao cho các luật sư có đủ trình độ chuyên môn, tham gia vào công tác tư vấn pháp luật, đại diện và bào chữa cho những người nghèo và các đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễnphí./.

Phó chủ tịch

Luật sư Bùi Ngọc Nhuần                                                                   


(Nguồn: hoibaotrotuphap)
CÁC TIN KHÁC:
Đồng hành thiết thực của các Doanh nghiệp trong các hoạt động của Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (9/1/2013)
Sự đồng hành của cơ quan truyền thông và báo chí trong bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam. (9/1/2013)
Tăng cường sự phối hợp chất lượng và hiệu quả của các cơ quan bảo vệ pháp luật với Hội Bảo trợ tư pháp (9/1/2013)
Sự đồng hành của tổ chức luật sư với Hội Bảo trợ tư pháp trong công tác trợ giúp pháp lý (9/1/2013)
Hội nghị về phối hợp trong công tác Bảo trợ tư pháp (27/12/2012)
Quyết định thành lập trung tâm tư vấn cho người nghèo , người dân tộc và gia đình liệt sĩ khu vực MIền Trung-Tây nguyên (1/8/2012)
Thông báo về cuộc họp của hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (19/6/2012)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam (25/11/2011)
Đại hội lần thứ nhất Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (4/10/2011)
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ quản trị website Hỗ trợ quản trị website
Văn phòng TƯ Hội Văn phòng TƯ Hội
Tuyển chọn tư vấn cho hoạt động 6.3.1.2
Hòa giải ở cơ sở: Cần sửa đổi để tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức Đại hội lần 2 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thủ tục hưởng di sản thừa kế
Thủ tục xóa án tích sẽ bớt gian nan, phức tạp?
Danh bạ các trung tâm Trợ giúp pháp lý
danh ba luat su
Trong tai thuong mai viet nam
Hệ thống văn bản QPPL
mau van ban
sealaw
điểm tin
 
© 2010 - 2011 HỘI BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 04.37154286
Điện thoại: 04.37154286 - Fax: 04.37154286 - Email: baotrotuphapvn@gmail.com
Thiết kế và lưu trữ bởi TTC Design