DANH BẠ PHÁP LÝ
thu tuc TGPL
Cong bao chinh phu
Cong chung
mau van ban
Tra cuu van ban luat mien phi
Luat su Dong Nam A
Khách online: 49
Lượt khách: 1
Tìm kiếm tin tức

Quyết định thành lập trung tâm tư vấn cho người nghèo , người dân tộc và gia đình liệt sĩ khu vực MIền Trung-Tây nguyên

Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo việt nam đã ra quyết định thành lập trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo , người dân tộc và gia đình liệt sĩ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

HỘI BẢO TRỢ  TƯ PHÁP

CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM

–––––––––––––––––

Số:     /QĐ- CT

 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật cho gia đình nghèo,người dân tộc và gia đình liệt sĩ khu vực Miền Trung- Tây nguyên

––––––––––––––––––––––––––––––

CHỦ  TỊCH

HỘI BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM

- Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội của Chính phủ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008 cúa Chính phủ về tư vấn luật;

- Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-BNV ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-BNV ngày 06/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam;

- Theo đề nghị của Tổng Thư ký và Chánh Văn phòng Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và gia đình liệt sĩ khu vực Miền Trung Tây Nguyên. Trung tâm đặt trụ sở tại Số 46 Lê Thánh Tôn – Thành phố Pleiku – Gia Lai , có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo, người dân tộc và gia đình liệt sĩ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam, Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo, người dân tộc và gia đình liệt sĩ.

Điều 3. Tổng Thư ký và Chánh Văn phòng Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam, Giám đốc, các luật sư, nhân viên của Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và gia đình liệt sĩ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 3

-Bộ Nội vụ (thay báo cáo);

-Bộ Tư pháp (thay báo cáo);

- Bộ Công an (C64);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, các Ủy viên Ban Thường vụ;

- Lưu VT Hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH HỘI

 

 

 

 

TS. Tạ Thị Minh Lý

(Nguồn: )
CÁC TIN KHÁC:
Thông báo về cuộc họp của hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (19/6/2012)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam (25/11/2011)
Đại hội lần thứ nhất Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (4/10/2011)
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ quản trị website Hỗ trợ quản trị website
Văn phòng TƯ Hội Văn phòng TƯ Hội
Tuyển chọn tư vấn cho hoạt động 6.3.1.2
Hòa giải ở cơ sở: Cần sửa đổi để tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức Đại hội lần 2 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thủ tục hưởng di sản thừa kế
Thủ tục xóa án tích sẽ bớt gian nan, phức tạp?
Danh bạ các trung tâm Trợ giúp pháp lý
danh ba luat su
Trong tai thuong mai viet nam
Hệ thống văn bản QPPL
mau van ban
sealaw
điểm tin
 
© 2010 - 2011 HỘI BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 04.37154286
Điện thoại: 04.37154286 - Fax: 04.37154286 - Email: baotrotuphapvn@gmail.com
Thiết kế và lưu trữ bởi TTC Design