DANH BẠ PHÁP LÝ
thu tuc TGPL
Cong bao chinh phu
Cong chung
mau van ban
Tra cuu van ban luat mien phi
Luat su Dong Nam A
Khách online: 74
Lượt khách: 1
Tìm kiếm tin tức

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, phối hợp

Sáng 13/1, Văn phòng Bộ Tư pháp và Vụ Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021. Bộ trưởng Lê Thành Long, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Xuân Quý cho biết, trong năm 2020, Văn phòng Bộ đã bám sát Chương trình công tác của Bộ, ngành, ban hành đúng tiến độ Kế hoạch công tác năm của đơn vị và tích cực triển khai ngay từ những ngày đầu năm; công tác tham mưu, tổng hợp tiếp tục được thực hiện tốt; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc.
     Công tác chuẩn bị phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự các Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phiên họp thường kỳ Chính phủ được thực hiện tốt; công tác cung cấp thông tin cho báo chí, điểm tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ được thực hiện thường xuyên; công tác tổ chức hành chính, lưu trữ, thư viện tiếp tục được duy trì, ổn định. Công tác tài chính, kế toán, quản trị được thực hiện kịp thời, phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. Công tác đội xe, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy được thực hiện tốt, chưa để xảy ra sai sót, mất an toàn, an ninh.
     Trong năm 2021, Văn phòng Bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành; theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các Kế hoạch công tác của Bộ, Ngành, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện theo đúng tiến độ; tham mưu ban hành, chủ trì thực hiện hiệu quả Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2021; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức, cán bộ..
     Còn theo báo cáo của Phó Vụ trưởng Vụ TĐKT Nguyễn Anh Tuấn thì trong năm 2020, Vụ đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua, từ phát động, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua đến lựa chọn, bình xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác luôn phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành; tham mưu tổ chức tốt các nhiệm vụ của Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp.
     Không những thế, Vụ đã chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và các Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động hướng tới tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp... Đặc biệt, trong năm 2020, Vụ đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V được Lãnh đạo Bộ đánh giá cao.
     Trong năm 2021, Vụ tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; nâng cao vai trò, chất lượng công tác tham mưu của đơn vị trong công tác TĐKT; xây dựng văn bản, đề án; tham mưu chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và công tác TĐKT; thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp…
     Đánh giá cao kết quả đã đạt được của hai đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị trong thời gian tới, Văn phòng Bộ cần quan tâm hơn đến công tác tham mưu, chú trọng đến giải pháp những nhóm công việc mang tính đột phá; đẩy mạnh công tác phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội và các Bộ, ngành có liên quan. Đặc biệt chú trọng đến công tác bảo mật đối với công văn, hồ sơ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin như sử dụng chữ ký số, xử lý văn bản trên thiết bị di động. Ngoài ra, phải phối hợp chặt chẽ với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam để đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động của Bộ, ngành.
     Đối với công tác TĐKT, Thứ trưởng yêu cầu cần hoàn thiện bảng tiêu chí, quy trình chấm điểm thi đua hiệu quả, điểm số phải có định lượng và cụ thể tối đa cái định tính; đẩy mạnh tiến độ trong công tác triển khai nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp; phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ để nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thúc đẩy hiệu quả công việc…
     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long đã điểm lại một số hoạt động nổi bật của Văn phòng Bộ và Vụ TĐKT, đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của hai đơn vị. Đối với Văn phòng Bộ, trong năm 2021, Bộ trưởng yêu cầu phải nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, đề xuất các vấn đề của Bộ, ngành trên cơ sở tích hợp thông tin nhất quán và có bề dày hơn; đảm bảo công tác tổ chức thực hiện kế hoạch về cải cách hành chính của Bộ và các chương trình, dự án liên quan đến thủ tục; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, báo chí đối với các đơn vị chuyên môn; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác hoạt động…
Nhấn mạnh việc tổ chức công việc là hết sức quan trọng, Bộ trưởng yêu cầu Vụ TĐKT tiếp tục bám sát, hoàn thiện thể chế về TĐKT, cụ thể là phân bổ khối lượng công việc trong năm cho hợp lý, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để lưu trữ, nắm rõ thông tin; rút kinh nghiệm trong tổ chức, điều hành trong công tác TĐKT…
(Nguồn: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=4798)
CÁC TIN KHÁC:
Bồi thường nhà nước góp phần nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ (19/1/2021)
Khánh Hòa: Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021 (18/1/2021)
Hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp năm 2020: Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và hiệu quả (11/1/2021)
Tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua (11/1/2021)
Hội thảo tham vấn Báo cáo nghiên cứu “Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” (11/1/2021)
Tổng cục THADS tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ THADS, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (6/1/2021)
Tổng cục THADS tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS và phá sản doanh nghiệp (6/1/2021)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ (6/1/2021)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (4/1/2021)
Hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án (4/1/2021)
Bảo đảm quyền dân sự, chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số (25/12/2020)
Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống tra tấn (25/12/2020)
10 năm - một chặng đường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Chương trình 585 (25/12/2020)
Nghiên cứu áp dụng tư pháp phục hồi cho người chưa thành niên phù hợp với Việt Nam (4/12/2020)
Tạo hành lang pháp lý cho ngành dầu khí phát triển trong điều kiện mới (4/12/2020)
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ quản trị website Hỗ trợ quản trị website
Văn phòng TƯ Hội Văn phòng TƯ Hội
Tuyển chọn tư vấn cho hoạt động 6.3.1.2
Hòa giải ở cơ sở: Cần sửa đổi để tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức Đại hội lần 2 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thủ tục hưởng di sản thừa kế
Thủ tục xóa án tích sẽ bớt gian nan, phức tạp?
Danh bạ các trung tâm Trợ giúp pháp lý
danh ba luat su
Trong tai thuong mai viet nam
Hệ thống văn bản QPPL
mau van ban
sealaw
điểm tin
 
© 2010 - 2011 HỘI BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 04.37154286
Điện thoại: 04.37154286 - Fax: 04.37154286 - Email: baotrotuphapvn@gmail.com
Thiết kế và lưu trữ bởi TTC Design